V spoločnosti TV group s.r.o. robíme všetko preto, aby boli Vaše osobné údaje u nás v absolútnom bezpečí. V týchto Zásadách spracúvania osobných údajov nájdete všetky potrebné informácie o tom, aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými Vaše údaje chránime a tiež o Vašich právach, ktoré Vám v súvislosti so spracúvaním prináležia.

 1. Kto sme a ako nás môžete kontaktovať ?

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je práve naša spoločnosť:

Obchodné meno:      TV group s. r. o.     

Sídlo:                       Pod Párovcami 165 921 01 Piešťany

IČO:                          51403650

Zápis v registri:        spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava

                                Oddiel Sro, Vložka číslo:  41626/T

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kedykoľvek kontaktovať e-mailom na adrese  alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

 1. Aké osobné údaje spracovávame ?

Pri poskytovaní našich služieb získavame o Vás osobné údaje, ktorých rozsah sa odvíja od toho, ktoré z našich služieb využívate, resp. v súvislosti s akou službou boli Vaše osobné údaje spracované:

Údaje získavané pri zmluvnej spolupráci

Pokiaľ s nami uzatvárate zmluvu, požadujeme a spracúvame tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre našu spoločnú zmluvnú spoluprácu. Sú nimi spravidla Vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, fakturačná adresa, bankové spojenie, telefónne číslo a samotný predmet Vašej objednávky.

Údaje získavané pri poskytovaní streamovacích služieb

Našou primárnou podnikateľskou činnosťou je poskytovanie streamovacích služieb na základe požiadaviek našich klientov. Pri poskytovaní streamovacích služieb spravidla dochádza k spracovaniu osobných údajov v podobe audiovizuálneho záznamu alebo fotky. Takéto osobné údaje spracúvame výhradne v pozícii sprostredkovateľa na základe uzatvorenej zmluvy s prevádzkovateľom (naším klientom), ktorá dôsledne definuje predmet a dobu spracúvania, povahu a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov a kategórie dotknutých osôb.

Komunikácia a spotrebiteľské súťaže

Ak nás kontaktujete alebo sa zúčastňujete prieskumu alebo spotrebiteľskej súťaže, uchovávame si údaje ako Vaše meno, kontaktné údaje či správu alebo informáciu, ktorú ste nám doručili alebo oznámili.

 1. Za akým účelom Vaše osobné údaje spracovávame ?

Upozorňujeme, že poskytnutie Vašich osobných údajov nie je Vašou zákonnou povinnosťou. Pri spracúúvaní Vašich osobných údajov u nás neprichádza k žiadnemu profilovaniu. Osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od Vás získavame, Vám následne vieme dodať naše služby. Údaje, ktoré od Vás získame pri vytváraní Vašej objednávky, používame na jej riadne vybavenie. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.

Komunikácia s Vami

Vaše kontaktné údaje používame pre účely spoločnej komunikácie vyplývajúcej zo zmluvnej spolupráce alebo keď chceme reagovať na Vašu otázku alebo iný dopyt.

Ak ste nám k tomu udelili súhlas alebo ak ste zasielanie komunikácie pri spoločnej spolupráci neodmietli, posielame Vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by Vás mohli zaujímať. Zasielanie všetkých emailov viete kedykoľvek ľahko zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu alebo „Neželám si dostávať podobné e-maily“, alternatívne iným spôsobom.

Zlepšenie a personalizácia našich služieb a marketing

Údaje, ktoré uchovávame, používame tiež na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, ako aj na marketing. Napríklad údaje o spoločnej zmluvnej spolupráci a službách, ktoré ste využili, využívame na to, aby sme Vám vedeli odporučiť iné služby, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke a jej jednotlivých sekciách využívame aj pre účely reklamy a marketingu, na našej, ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky prijateľnejšou.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti nami poskytovaných služieb, aby sme reagovali na prípadné nároky, ktoré boli voči nám uplatnené alebo pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť.

 1. Na akých právnych základoch staviame spracúvanie údajov ?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovných právnych základov:

 • Plnenie zmluvy

V prípade objednania našich služieb ako i v prípade Vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži.

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade zasielania komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu, v prípade zasielania komunikácie o pracovných miestach alebo pri zaradení uchádzačov do databázy kandidátov. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

 • Plnenie našich zákonných povinností

V prípade uchovávania údajov o Vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

 • Náš oprávnený záujem

Pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, vrátane zasielania informácii o novinkách na e-mail získaný pri zmluvnej spolupráci, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.

 • Poskytovanie služieb pre prevádzkovateľa

V prípade, že poskytujeme naše streamovacie služby klientom, títo klienti vždy vystupujú v pozícii samostatného prevádzkovateľa, pričom v prípade spracúvania osobných údajov tieto spracúvame vždy v mene takéhoto prevádzkovateľa (ktorý disponuje vlastnými právnymi základmi pre spracúvanie osobných údajov), ktorému ich odovzdáme a my tieto ďalej neuchovávame.

 1. Komu spracované osobné údaje sprístupňujeme ?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté k dispozícii niektorým našim dodávateľom, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a vždy v súlade s týmito zásadami. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby Vašim osobným údajom poskytli najvyššiu požadovanú ochranu.

Medzi týchto dodávateľov v súčasnosti patria:

Obchodné meno:Ostatné údaje:
webz s.r.o. 
 
 
 
 

.

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z platných právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

 1. Prenášame spracované osobné údaje do tretích krajín ?

Vaše osobné údaje vo všeobecnosti do tretích krajín mimo Európskej únie neprenášame. V prípade poskytovania streamovacích služieb, kedy osobné údaje (audiovizuálne záznamy) spracúvame v mene našich klientov (prevádzkovateľov) sa však niekedy takého prenosy osobných údajov spojených so streamovaním realizujú, a to konkrétne do Spojených štátov amerických. Osoby, ktorým sa v Spojených štátoch amerických tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a teda poskytujú primeranú úroveň ochrany pre tieto osobné údaje.

 1. Ako Vaše osobné údaje chránime ?

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje riadne chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

 1. Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame ?

Osobné údaje, ktoré súvisia s našou spoločnou zmluvnou spoluprácou uchovávame výhradne počas nevyhnutnej doby, maximálne po dobu piatich rokov pokiaľ neexistuje iný dôvod pre ich dlhšie uchovávanie.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte.

V prípadoch využívania Vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu, uchováme Vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme Vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie Vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel spojený s iným právnym základom.

 1. Aké sú Vaše práva ?

Zo skutočnosti, že spracúvame Vaše osobné údaje, pre Vás vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete nás kedykoľvek požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o Vás spracúvali vždy správne osobné údaje.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

V prípade ak sú splnené nižšie uvedené podmienky a neuplatňujú sa iné zákonné výnimky máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali;
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ;
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o KVás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov;
 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania;
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov;
 • v prípade, ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Právo podať sťažnosť

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako hlavný kontrolný orgán.

 1. Ako si uplatniť vaše práva ?

Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním e- mailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Kto sme a ako nás môžete kontaktovať“ vyššie.

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie o